DGA ได้รับใบรับรองมาตรฐานจาก BSI Group 4 มาตรฐาน พร้อมเร่งนำประสบการณ์พัฒนาบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง


5 January 2563
1160

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน 2 ใบรับรอง โดย คุณไพโรจน์ เกรียงเชี่ยวชาญ Client Manager และ Assurance บริษัท BSI Group (Thailand) Co., Ltd. ตามรอบการตรวจรับรองประจำปี 2562 ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 ซึ่งถูกปรับปรุงให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด และมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยบริการคลาวด์ Cloud Security Alliance (CSA) – Security, Trust & Assurance Registry (STAR) ซึ่งเป็นการตรวจรับรองรอบใหม่ (Recertification)

ในปัจจุบัน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้รับการรับรองมาตรฐาน 4 มาตรฐานสำหรับ 4 บริการดิจิทัลเด่นของ สพร. หรือ DGA คือ บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service: G-Cloud), เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN), บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) และบริการระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Government Secure Chat: G-Chat)  ได้แก่

– มาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยบริการคลาวด์ Cloud Security Alliance (CSA) – Security, Trust & Assurance Registry (STAR) สำหรับบริการ G-Cloud

– มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2018 ระบบการบริหารจัดการบริการ (Service Management Systems – SMS) สำหรับบริการ G-Cloud, MailGoThai และ G-Chat

– มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems – ISMS) สำหรับบริการ G-Cloud, MailGoThai และ G-Chat

– มาตรฐาน ISO 22301: 2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Systems – BCMS) สำหรับบริการ GIN, G-Cloud และ MailGoThai ซึ่ง DGA เป็นองค์การมหาชนแห่งแรกที่ได้รับ

ทั้งนี้ DGA เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Transform Government to The Digital Age)” จึงมุ่งพัฒนาโครงการต่างๆ ให้ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด