DGA เร่งเครื่องเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัล จัดประชุมหารือร่างแผน DG พ.ศ. 2563-2565 กับ 11 หน่วยงานรัฐ


5 January 2563
534

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เร่งเครื่องเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัล จัดประชุมหารือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยต่อไป