DGA ร่วมงาน Thailand Local Government Summit 2019 พร้อมเปิดมุมมองเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการดิจิทัลภาครัฐ


25 December 2562
890

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Thailand Local Government Summit 2019 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและพัฒนา ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิด “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) ด้วยแนวคิด “พัฒนา” อย่างต่อเนื่องในแนวทาง “บูรณาการ” โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่นาพาท้องถิ่นตนไปสู่ Green Society ประชาชนอยู่ดีกินดี มีการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบถึงความก้าวหน้า และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของตน จาก Smart Province สู่ Smart Thailand ภายในงานประกอบด้วย งาน Thailand Local Government Summit, งาน e-Logistics Summit และ งาน Robotics Summit ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐากถาพิเศษ โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 

ภายในงาน นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA Thailand ปาฐกถาในหัวข้อ "Policy Framework of Thailand Digital Government" เพื่อเปิดมุมมองเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการดิจิทัลและการดำเนินงานบริการพื้นฐานดิจิทัลของภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ

และในวันที่ 28 พ.ย. นี้ได้เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "Setting The Right Digital Ecosystem To Support Local Government" เพื่อร่วมแชร์ไอเดียการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและภูมิภาคอย่างมีแบบแผนมากขึ้น

โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

ในช่วงบ่าย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการ DGA เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ Realization of The Digital Rural Agenda เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดพื้นฐานการพัฒนาดิจิทัลในชนบท โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)