PEA พร้อมออกลุยงานปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล หลังอบรมหลักสูตร EA ภายใต้โครงการ DTP


6 December 2562
835

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดพิธีปิดอบรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมออกไปลุยงานกันแล้ว หลังจากอบรมหลักสูตร "การนำหลักการ EA มาปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลฯ เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่องระยะยาว" ภายใต้โครงการ "การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)"

โดยในวันปิดการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 Smart Plus กลุ่มที่ 2 Call Center กลุ่มที่ 3 Social Media และกลุ่มที่ 4 PEA Shop ได้นำเสนอผลงานพร้อมได้รับคำเสนอแนะจาก ดร.ธชพล โปษยานนท์ 

หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีมอบประกาศนียบัตรโดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรับมอบนโยบายพร้อมกล่างปิดการอบรมหลักสูตร EA ภายใต้ DTP โดย นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร PEA

จากความมุ่งมั่นตั้งใจผู้เข้าร่วมอบรมจนจบคอร์สทั้ง 14 ครั้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA เชื่อมั่นว่า ไอเดียด้านดิจิทัลที่ผู้เข้าร่วมอบรมมานำเสนอจะสามารถนำกลับไปพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างแน่นอน