DGA ร่วมกับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และสมาคม ACIOA จัดงาน Dinner Talk : Digital Government Transformation “Driving Digital Government for The Future of Thailand


13 November 2562
1052

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และสมาคม ACIOA – ASEAN Chief Information Officer Association จัดงาน Dinner Talk : Digital Government Transformation “Driving Digital Government for The Future of Thailand” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 11 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ทาวเวอร์ 2 กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมเรียนเชิญ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขึ้นกล่าวความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ Digital Government Transformation พร้อมเป็นเวทีในการแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ภายในงานมี CEO และ CIO ภาครัฐจำนวน 200 ท่าน และผู้แทนจาก ASEAN CIO เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมแสดงความชื่นชมความสำเร็จของงานและร่วมรับฟัง การอภิปรายในหัวข้อ “Digital Leadership and Change Management” โดยได้รับเกียรติจาก 1.คุณไชยเจริญ อติแพทย์ President, ASEAN CIO Association 1.คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ