DGA ร่วมกับสมาคม ACIOA จัดงาน 7th ASEAN CIO Forum in Bangkok, Thailand


13 November 2562
1238

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับสมาคม ACIOA – ASEAN Chief Information Officer Association จัดงาน '7th ASEAN CIO Forum in Bangkok, Thailand' หรือ ASEAN Future CIOs ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานสมาคม ACIOA กล่าวให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

การจัดงานในครังนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และสร้างความมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิก ASEAN ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมีผู้แทนจาก ASEAN CIO 10 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม ฯลฯ รวมถึงผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 500 คน