DGA ให้การต้อนรับ ITD เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ


5 January 2563
267

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD – International Institute for Trade and Development เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ