15 หน่วยงานรัฐ คว้ารางวัล DG Awards 2019 ประเดิมปีแรก โชว์ความรุดหน้าระดับความพร้อมมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มตัว


31 October 2562
3736

การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้จัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ครอบคลุม 18 ขีดความสามารถ (Domain) ประกอบด้วย ด้านสวัสดิการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน การค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได้ ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ การจัดการในภาวะวิกฤติ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ การยืนยันตัวและบริหารจัดการสิทธิ การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

ในฐานะที่ DGA เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เล็งเห็นว่าในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยจําเป็นต้องทราบสถานภาพการดําเนินงาน รวมถึงระดับความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการวางแผน การกําหนดนโยบาย ตลอดจนการดําเนินโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ จะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขององค์กร เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายในหน่วยงาน DGA จึงได้จัดทําโครงการสํารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยมุ่งหวังว่า ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจจะสามารถสะท้อนถึงปัญหา ความท้าทายอุปสรรค รวมถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล อันจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการจัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ และให้หน่วยงานระดับนโยบายได้นําไปประกอบการจัดทําแผนและติดตามงานด้านนโยบายได้อย่างเหมาะสม

ในปี 2562 นี้ เพื่อประกาศให้ทราบถึงความก้าวหน้าของรัฐบาลที่แสดงความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง DGA จึงได้จัด “งานประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 หรือ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562 เป็นครั้งแรก ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล และระดับจังหวัด 5 รางวัล ดังนี้

รางวัลรัฐบาลดิจิทัล

รางวัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรม จำนวน 10 รางวัล 

1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

3. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

4. การไฟฟ้านครหลวง

5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

6. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

8. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

9. การประปาส่วนภูมิภาค

10. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รางวัลหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาค ที่มีความพร้อมด้านรัฐบาลดิจิทัลของจังหวัด จำนวน 5 รางวัล

1. ร้อยเอ็ด

2. ลำพูน

3. ระนอง

4. เพชรบูรณ์

5. อุตรดิตถ์

ทั้งนี้ผลจากการสํารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ปี 2562 ได้ทําการสํารวจหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด 323 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ตอบกลับจํานวน 301 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 93.2 และทําการสํารวจหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้งหมด 1,533 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ตอบกลับจํานวน 1,356 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88.5 ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีหน่วยงานตอบกลับไม่ต่ำกว่า 16 หน่วยงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยงานที่สํารวจในแต่ละจังหวัด จะเห็นได้ว่าในปีนี้หน่วยงานมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจอย่างดียิ่งและคาดว่าในปี 2563 จะมีหน่วยงานเข้าร่วมสำรวจเพิ่มขึ้นเพื่อเร่งสนองนโยบายภาครัฐในการร่วมกันขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลได้ตามเป้าหมายใหญ่ของประเทศ

ดาวน์โหลดรูปและเอกสารงาน Digital Government Awards 2019 เพิ่มเติมที่ https://www.dga.or.th/th/contentlist/931/13747/