นายกรัฐมนตรีมอบรางวัล “Digital Government Awards 2019” ครั้งแรก พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเร่งเชื่อมข้อมูลเตรียมต่อยอดสู่บริการ OSS


30 October 2562
2172

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) และเปิดงาน “ประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ซึ่งภายในงานมีการมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล และระดับจังหวัด 5 รางวัล

ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ” ว่า ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทยจำเป็นต้องมีข้อมูลดิจิทัลที่ถูกต้อง ทันกาล สำหรับการวิเคราะห์และคาดการณ์ เพื่อการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและทันท่วงที มีการให้บริการดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และมีข้อมูลสำคัญเปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อเพิ่มความโปร่งใส และส่งเสริมนวัตกรรม สำหรับพิธีการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลครั้งแรกนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการแสดงถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานของภาครัฐให้เกิดการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐ มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดและเชื่อมต่อกัน (Open and Connected Government) สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรและเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service Center) หรือ OSS เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

และขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ในระดับกรม 10 รางวัล และประกาศนียบัตรระดับจังหวัดอีก 5 รางวัล ซึ่งถือเป็นการเช็คความพร้อมและสะท้อนศักยภาพในการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันว่าสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า DGA ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นประจำทุกปี และในปี 2562 นี้ DGA ได้สำรวจหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 323 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานตอบแบบสำรวจฯ กลับ จำนวน 301 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 93.2 และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพฯ) จำนวน 1,533 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานตอบแบบสำรวจฯ กลับ จำนวน 1,356 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88.5 จะเห็นได้ว่าในปีนี้หน่วยงานมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจอย่างดียิ่ง

ผลสำรวจพบว่า หน่วยงานภาครัฐระดับกรมโดยรวมมีคะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ 64.60 คะแนน โดยมิติที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ มิติด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีคะแนนอยู่ที่ 75.36 คะแนน รองลงมา คือ มิติด้านบริการภาครัฐ มีคะแนนอยู่ที่ 68.57 คะแนน ตามมาด้วย มิติด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล มิติด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล และมิติด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 66.08 คะแนน 61.97 คะแนน และ 57.21 คะแนน ตามลำดับ ส่วนมิติที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ มิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ มีคะแนนอยู่ที่ 37.46 คะแนน

หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดโดยรวมมีคะแนนระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ 51.09 คะแนน จาก 100 คะแนน โดยมิติที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ มิติด้านโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) มีคะแนนอยู่ที่ 59.65 คะแนน รองลงมา คือ มิติด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) มีคะแนนอยู่ที่ 57.20 คะแนน ตามมาด้วย มิติด้านบริการภาครัฐ (Public Services) มิติด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) และมิติด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) ซึ่งมีคะแนนอยู่ที่ 53.66 คะแนน 52.57 คะแนน และ 41.07 คะแนน ตามลำดับ ส่วนมิติที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ มิติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technological Practices) มีคะแนนอยู่ที่ 22.73 คะแนน

ในปี 2562 นี้ หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลจำนวน 10 รางวัล ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, การไฟฟ้านครหลวง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 

สำหรับประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล ได้แก่  จังหวัดร้อยเอ็ด ลำพูน ระนอง  เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ จำนวน 60 หน่วยงาน ได้แก่

 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 

 • กรมการขนส่งทางบก

 

 • กรมการค้าภายใน

 

 • กรมการจัดหางาน

 

 • กรมการปกครอง

 

 • กรมคุมประพฤติ

 

 • กรมเจ้าท่า

 

 • กรมทางหลวงชนบท

 

 • กรมท่าอากาศยาน

 

 • กรมที่ดิน

 

 • กรมบังคับคดี

 

 • กรมประชาสัมพันธ์

 

 • กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 

 • กรมพัฒนาที่ดิน

 

 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

 

 • กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

 • กรมศุลกากร

 

 • กรมส่งเสริมการเกษตร

 

 • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 • กรมหม่อนไหม

 

 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 

 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

 • การประปานครหลวง

 

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 

 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 

 
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

 

 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

 • การประปาส่วนภูมิภาค

 

 • การไฟฟ้านครหลวง

 

 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 

 • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 

 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 

 • สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 • สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

 • สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 

 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 

 • สำนักงานประกันสังคม

 

 • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 

 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 

 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ