TDGA เปิด ’หลักสูตรเทคนิคการนำเสนอภาพลักษณ์องค์กรในยุคดิจิทัล’ บ่มเพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ


25 October 2562
1829

จากภาพรวมของการสื่อสารที่เปลี่ยนไป ทำให้งานด้านสื่อสารองค์กร สื่อสารแบรนด์ การตลาด และประชาสัมพันธ์ ก้าวสู่การสื่อสารแบบ Communications Content เต็มรูปแบบ ขณะที่ช่องทาง Digital เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญเป็นอย่างมาก ทิศทางของการประชาสัมพันธ์ การตลาด ภาพลักษณ์ แบรนด์ กิจกรรมองค์กร และการตลาดมีทิศทางที่จะรวมเป็นศูนย์กลางอันเดียวกัน เป็นสิ่งที่ทำให้กลยุทธ์สื่อสารมีความลึกซึ้งและซับซ้อนมากกว่าเดิม องค์กรส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจกับการบริหารพื้นที่ใน Social Network เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องเรียนรู้ประเด็นนี้เพื่อนำเสนอรูปแบบบริการขององค์กรให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จึงออกแบบหลักสูตร "เทคนิคการนำเสนอภาพลักษณ์องค์กรในยุคดิจิทัล" ขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถสื่อสารบริการหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที รวมถึงการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลเพื่อสามารถพัฒนาบริการ ช่องทางการบริการประชาชนได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ท่าน ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องไมดาส 1 ชั้น 2 โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ

โดยมีการอบรมเข้มในหัวข้อ การบริหารการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับเทรนด์โลกออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันและการทำงาน และการเลือกใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบัน-อนาคต รวมถึงเทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลโดยมีกิจกรรม Workshop ฝึกปฏิบัติการเขียนข่าวเสริมทักษะในการลำดับความคิด การจับประเด็น การเขียนและการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และการเขียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมองค์กรด้วย