รอลุ้น! ผลรอบชิงชนะเลิศ ระดับผู้ประกอบการและระดับนักศึกษา โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ DIA เร็วๆ นี้


30 September 2562
3498

มารอลุ้น! ไปพร้อมกันกับกิจกรรมพิจารณาผลรอบชิงชนะเลิศ ระดับผู้ประกอบการและระดับนักศึกษา ของโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

สำหรับรอบชิงชนะเลิศนี้ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 9.30 – 13.30 น. ณ โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ มีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ Idea Proposal จำนวน 20 ทีมสุดท้าย จาก 367 ทีมทั่วประเทศ โครงการนี้ ได้มีการจัดต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 4 โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งโครงการนี้จะสำเร็จไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักลงทุนทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมนี้  โดยในปีนี้มุ่งหวังให้เกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานนวัตกรรมด้วยข้อมูล ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการใช้บริการรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามแนวคิด สร้างสรรค์ ต่อยอดนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลที่จะได้รับในโครงการ ประเภทผู้ประกอบการ 5 รางวัล และ ประเภทนักศึกษา 5 รางวัล มีดังต่อไปนี้

• รางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 100,000 บาท  1 รางวัล

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 70,000 บาท1 รางวัล

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน เป็นจำนวนมูลค่า 50,000 บาท1 รางวัล

• รางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน เป็นจำนวนมูลค่า รางวัลละ 15,000 บาท1 รางวัล

• รางวัลพิเศษ Jury's Price (ขวัญใจกรรมการ) จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 10,000 บาท 1 รางวัล

คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ระดับผู้ประกอบการ

1. ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2. ดร.บุญเกียรติ  เอี้ยววงษ์เจริญ ประธานหลักสูตรการจัดการ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)และรักษาการประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร  Manager – Data Architecture and Enigineering Section (BDE/E) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

4. ดร.ภาสกร ประถมบุตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

5. รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thaitech Startup

7. ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

8. คุณธีรวีร์ อำพันศิริ Community Manager , Blue Stack Company

คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ระดับนักศึกษา

1. คุณพิสิษฐ์ ปิยพสุนทรา ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

2 .ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

3. คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

4. คุณจารุณี หงษ์วิชุลดา ที่ปรึกษาอาวุโสงานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย(Softwarepark)

5. คุณรุ่งโรจน์ ศิริพรมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ วิศวกรฝ่ายขายที่ปรึกษางานขายโครงการธุรกิจโทรคมนาคมและไอที Huawei Technologies Co., Ltd

6. คุณพรทิพย์ กองชุน COO  Jitta Co.,Ltd.

7. คุณรุ่งโรจน์ ศิริพรมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ วิศวกรฝ่ายขายที่ปรึกษางานขายโครงการธุรกิจโทรคมนาคมและไอที Huawei Technologies Co., Ltd

8. คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

9. คุณณครินทร์ เลิศนามวงศ์ CEO / Co-Founder  บริษัท อินโนเวชั่น พลัส จำกัด

สำหรับเกณฑ์การตัดสินผลงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้

• ความเป็นนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy & Society Innovation) 25 คะแนน

• แนวความคิดของโครงการ (Conceptual Design) 20 คะแนน

• ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค (Technical Feasibility) 20 คะแนน

• การออกแบบ (Prototype Design) 20 คะแนน

• ด้านการนำเสนอผลงานนวัตกรรม 15 คะแนน

กติกาให้กับผู้เข้าแข่งขัน ที่ผ่านการคัดเลือกได้มาพรีเซนต์บนเวที โดยใช้เวลานำเสนอ 5 นาที หลังจากนั้น ถาม/ตอบ 3 นาที และทีมงานจะยกป้ายเตือนเวลา และเสียงกริ่งแจ้งเตือน โดยจะกดกริ่ง 1 ครั้ง เมื่อเหลือ 1 นาที และกดกริ่ง 2 ครั้ง เมื่อหมดเวลา