TDGA ประสบความสำเร็จเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว กับโครงการอบรม DGF สำหรับหน่วยงานภาครัฐ


30 September 2562
758

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดโครงการอบรมพร้อมพิธีปิดโครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF)” รุ่นที่ 3 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation บรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อมูลและกระบวนงานภาครัฐให้เป็นดิจิทัล”

สำหรับในช่วงบ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “Data Policy” โดย นางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน หัวหน้าทีมมาตรฐานดิจิทัล DGA โดยผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละทีมโชว์ไอเดียกันอย่างเข้มข้นพร้อมนำไปใช้งานจริง