DGA ร่วมออกนิทรรศการทางวิชาการ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ”


20 September 2562
505

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA นำตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐซึ่งเป็นบริการสำหรับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัลได้ด้วยตนเอง แอปพลิเคชัน CITIZENinfo และระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) หรือเว็บไซต์ภาษีไปไหน? ร่วมออกนิทรรศการทางวิชาการ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล