DGA ได้รับเชิญบรรยาย หัวข้อ “Digital Disruption” ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์” ประจำปี 2562


17 September 2562
629

นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการผู้อำนวยการ สพร. หรือ DGA ได้รับเชิญบรรยาย ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562” หัวข้อ “𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗗𝗶𝘀𝗿𝘂𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻”

เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์