ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ Government Smart Kiosk โดย DGA หรือ สพร. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2562 จาก สำนักงาน ก.พ.ร.


15 September 2562
1186

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น ภายใต้แนวคิด “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” ด้วยจำนวนผลงานหน่วยงานของรัฐที่คว้ารางวัลกว่า 219 ผลงาน โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้รับรางวัลจากผลงาน “ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)” ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ซึ่งเป็นบริการสำหรับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการหน่วยงานของรัฐและพื้นที่สาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงบริการด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง สามารถสัมผัสบริการ “ใช้ เช็ก ชัวร์” ได้อย่างมั่นใจ

นางไอรดา เหลืองวิไล รักษาการผู้อำนวยการ DGA กล่าวถึงความภาคภูมิใจถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมการปกครอง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา การประปานครหลวง บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ปัจจุบัน DGA มีจุดให้บริการประชาชน 77 จุดทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งในอนาคต DGA จะมีการขยายพื้นที่ติดตั้งอีกกว่า 40 จุด

ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้บริการตรวจสอบข้อมูล แจ้งนำส่งข้อมูล/ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับบริการ ได้เพียงนำบัตรประชาชนมาใช้บริการที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ อาทิ การตรวจสิทธิประกันสังคม สิทธิประกันสุขภาพ ตรวจสอบเงินสะสมชราภาพ เช็กผลอนุมัติประโยชน์ทดแทนสิทธิประกันสังคม กรณีประสบอุบัติเหตุ คลอดบุตร ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุป ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตรวจสอบสิทธิ์รพ.ราชวิถี ตรวจสอบนัดหมายแพทย์รพ.รามาธิบดี ระบบตรวจสอบสิทธิ์ ระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคคล รพ. ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ตรวจสอบการกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และบริการของรัฐอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งในอนาคต DGA จะมีการเพิ่มบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐมาให้บริการแก่ประชาชนได้สอดคล้องเหมาะสมกับความจำเป็นในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับรางวัลเลิศรัฐที่ DGA ได้รับในปีนี้จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้สร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลภาครัฐมาอำนวยประโยชน์ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันใจในการรับบริการจากภาครัฐมากยิ่งขึ้น