DGA ชวนรับฟังไอเดียใน Facebook Live Talk การรับมือ ‘ภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ Cyber Threats in New Normal’


20 July 2563
886

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีการเผยแพร่และสร้างการตระหนักรู้ด้านดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้องปรับกลยุทธ์การส่งต่อองค์ความรู้ในรูปแบบ Classroom แบบเดิมๆ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงกว้าง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการและบุคาลกรภาครัฐในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกที่ทุกเวลา TDGA จึงได้จัดเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบใหม่และเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้ความรู้ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ ซึ่งนอกจากกลุ่มของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแล้วยังสามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2563

สำหรับกิจกรรมแรกคือ Live Talk การรับมือ ‘ภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ Cyber Threats in New Normal’ ภัยคุกคามไซเบอร์กับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ : Cyber Threat in New Normal โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และดร.ธัชพล โปษยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ DGA ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Face book Youtube และ Twitter ชื่อ DGA Thailand

สำหรับผู้ที่พลาดชมสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกดูย้อนหลังคลิกเลย

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร LIVE TALK ได้ที่

https://www.dga.or.th/th/contentlist/931/14249/

แล้วเตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ ของ TDGA อย่างต่อเนื่องได้ในเร็วๆ นี้