DGA โชว์วิสัยทัศน์ Digital Leadership พร้อมยกทัพผู้บริหารร่วมเสวนาในงาน eGovernment Forum 2019


2 September 2562
1581

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมโชว์วิสัยทัศน์ Digital Leadership พร้อมยกทัพผู้บริหารร่วมเสวนาในงาน eGovernment Forum 2019 จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย (ATCI) ใน Theme: Accelerating Innovation in Public Service เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย โดยได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี

ทางด้าน คุณไชยเจริญ อติแพทย์ President ASEAN CIO Association และประธานกรรมการ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปาฐกถาเรื่อง Digital Leadership – Embedding Digital in Your Organization Culture กล่าวถึง แนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด mindset ของผู้บริหารภาครัฐ เพื่อให้ตนเองและองค์กรมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะดิจิทัล digital public entrepreneurship ที่มี digital skillset อยู่ในทุกมิติของการให้บริการ Public Service Journey

สำหรับการเสวนาได้แบ่งหัวข้อไว้น่าสนใจหลายรายการ อาทิ  หัวข้อ How Are We Able to Better Manage Digital Government Readiness for World Benchmarking ? โดยมีผู้ร่วมสนทนาได้แก่ คุณไอรดา เหลืองวิไล รักษาการผู้อำนวยการ DGA พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดร.มารุต บูรณรัช ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และคุณเกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินรายการโดย นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กล่าวถึงแนวทางการรับมือและการปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้ภูมิทัศน์การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค โมเดลธุรกิจ นำพาให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปนั้น ได้มาตรฐานดัชนีชี้วัดดิจิทัลเพื่อให้การจัดอันดับประเทศไทยอยู่ในมาตรฐานโลกที่พัฒนาแล้ว

ด้าน ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน DGA ดำเนินรายการ หัวข้อ The Role of eParticipation to Improve Citizen’s Involvement in Public Service Delivery จะดีกว่าไหม? โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดร.ขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร และคุณทัศนีย์ สุชีวกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงประเด็น การปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริการประชาชนในรูปแบบ Government – With – You เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล ประชาชน และภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมการแสวงหาแนวคิดใหม่จากสาธารณะได้อย่างจริงจัง

และในส่วนของการเสวนาหัวข้อ Panel Discussion: How Smart Data is Revolutionizing our Cities มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ และผู้อำนวยการศูนย์ Big Data Experience มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณพิสิษฐ์ ปิยพสุนทรา ผู้อำนวยการฝ่ายเดต้าโซลูชันส์ DGA และ ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวถึง แนวคิดการพัฒนาโครงสร้างเมืองอัจฉริยะด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้โดยการวิเคราะห์และประมวลผลโดย Big Data เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

และอีกหลากหลายหัวข้อเสวนาที่ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการที่มาร่วมแชร์ไอเดียที่น่าสนใจอีกหลายรายการ ทั้งนี้ คาดว่างาน eGovernment Forum 2019 จะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือที่ทำให้เกิดการบูรณาการภาครัฐระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานภาครัฐให้สามารถเห็นข้อมูลของประชาชนเป็นภาพเดียวเพื่อร่วมกันตอบโจทย์ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น