TDGA เปิดเวทีโชว์ไอเดียบริการดิจิทัลภาครัฐ ในหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 14


23 August 2562
786

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดอบรม “หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 14 ซึ่งในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอ (Presentation & Pitching) โดย นายธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กูรูด้าน Digital Transformation

และในช่วงบ่ายมีการนำเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะ ดร. ธัชพล โปษยานนท์ ที่ปรึกษา TDGA และ นายชัยณรงค์ โชไชย

สำหรับ Final Project บริการต้นแบบที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ หลักสูตร DTP ครั้งที่ 14 นี้ มีการนำเสนอไอเดียที่น่าสนใจหลากหลายโครงการสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในอนาคต