TDGA เร่งอัปเดตทักษะดิจิทัลบุคคลากรภาครัฐหนุนเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยหลักสูตร DTP


14 August 2562
315

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดอบรม “หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้างแนวคิดด้านการสร้างต้นแบบฉบับร่าง ทดสอบและสำรวจการยอมรับบริการ (Prototype and Public Testing) โดย คุณเวทสุธี เหล่าตระกูล ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ทรู ทรี เปอร์สเปกทีพ จำกัด และในช่วงบ่ายมี Workshop อย่างต่อเนื่อง เพื่ออัปเดตทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 34 หน่วยงาน

สำหรับหลักสูตร DTP นี้ มีการจัดอบรมทั้งหมด 15 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอแนวคิด ทักษะ และสิ่งที่ควรใช้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการตั้งแต่เริ่มคิดจนถึงการติดตามผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกสู่ตลาด ด้วยกิจกรรม work shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของหน่วยงานตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างสรรค์ไอเดียต้นแบบได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น