TDGA จัดอบรม e-GEP#9 ครั้งที่ 12 พร้อมพาดูงานที่ Microsoft Thailand


13 August 2562
555

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 หรือ e-GEP#9 ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 15 ครั้ง สำหรับครั้งที่ 12 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณสมคิด จิรานันตรัตน์ อดีตประธานกสิกรบิซิเนส-เทคโนโลยีกรุ๊ป (KBTG) และ ดร.วรพล จิตตมาศ มาบรรยายในหัวข้อนวัตกรรมการออกแบบบริการ (Innovation and Service Design) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถออกแบบบริการให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับช่วงบ่ายเป็นการเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Microsoft Thailand โดยมีเนื้อหาการเข้าศึกษาดูงานครอบคลุมเรื่องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลตามแนวทางของนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงกรณีศึกษาด้านนวัตกรรมและบริการของ Microsoft

โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทั้งความรู้และตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาบริการของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อไป