TDGA เร่งสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยหลักสูตร DTP


1 August 2562
595

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดอบรม “หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ และส่งผลให้ภาครัฐสามารถดำเนินงานได้จนจบกระบวนการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ด้วยการสร้างความรู้และความเข้าใจหลักการออกแบบที่คำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งานเป็นหลัก โดย คุณนิพนธ์ แสงธีระพาณิชย์ และในช่วงบ่ายมี Workshop การออกแบบบริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่ออัปเดตทักษะดิจิทัล จำนวน 34 หน่วยงานภาครัฐ

สำหรับหลักสูตร DTP นี้ มีการจัดอบรมทั้งหมด 12 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอแนวคิด ทักษะ และสิ่งที่ควรใช้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการตั้งแต่เริ่มคิดจนถึงการติดตามผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกสู่ตลาด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของหน่วยงานตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถออกแบบได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

สามารถติดตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th/index.php/th/