ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้าร่วม โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA)


24 July 2562
4651
ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้าร่วม โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดย ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA
ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมคัดเลือก รอบ Idea Proposal เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต กรุงเทพฯ ซึ่งมีนักศึกษาและผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 365 ทีม มีผู้ผ่านเข้ารอบ DIA Piching ประเภทผู้ประกอบการ 10 ทีม ประเภทนักศึกษา 10 ทีม ซึ่งทั้ง 20 ทีมนี้ จะได้เป็นตัวแทนร่วมกับผู้ผ่านการคัดเลือก Asia Open Data Challenge อีก 20 ทีม รวมเป็น 40 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Cross Country ในโครงการ Asia Open Data Challenge
สำหรับคณะกรรมการประเภทผู้ประกอบการ มีดังนี้ ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ผู้อำนวยการหลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, คุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการภาคธุรกิจการศึกษา Microsoft (Thailand) Limited, ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), ดร.บุญเกียรติ  เอี้ยววงษ์เจริญ; ประธานหลักสูตรการจัดการ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) และรักษาการประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คุณธีรวีร์ อำพันศิริ Community Manager Bluestack Systems, Inc. และ ดร.ศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร;Manager – Data Architecture and Engineering Section (BDE/E) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ด้านคณะกรรมการประเภทนักศึกษา มีดังนี้ คุณภูมินทร์ ยุวจรัสกุล ผู้ก่อตั้ง Eatigo (Thailand), คุณรุ่งโรจน์  ศิริพรมงคล ผู้ช่วยผู้จัดการ วิศวกรฝ่ายขายที่ปรึกษางานขายโครงการธุรกิจโทรคมนาคมและไอที, คุณพรทิพย์ กองชุน COO Jitta Co.,Ltd., ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, คุณณครินทร์ เลิศนามวงศ์ CEO / Co-Founder  บริษัท อินโนเวชั่น พลัส จำกัด และ คุณสุภอรรถ โบสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ HAND Social Enterprise 
ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดสามารถดูผลการตัดสินได้ที่ https://www.diathailand.com/
หมายเหตุ
*รายชื่อทีมที่แสดงไม่ได้เรียงตามลำดับผลคะแนน
*การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 
 
ป้ายกำกับ : สพร DGA DIA AsiaOpenDataChallenge