TDGA จัดอบรม 24 หน่วยงานรัฐ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3


19 July 2562
953

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดอบรม รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 จากทั้งหมด 5 รุ่น ในโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้หน่วยงานภาครัฐ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF)” ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โฮเต็ล

โครงการฝึกอบรม DGF นี้ มีการ Workshop ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละรุ่น จำนวน 3 วัน และวันนำเสนอผลงานจากตัวแทนแต่ละรุ่น จำนวนครึ่งวัน ซึ่งในช่วงเช้าวันอบรมวันสุดท้ายนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มาบรรยายในหัวข้อ "Government One Stop Service" โดยกล่าวถึงความสำคัญของการจัดทำ Data Governance ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลกับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งยกตัวอย่าง Government One Stop Service ที่เกิดจากการบูรณาข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมา

ในช่วงบ่าย นางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน หัวหน้าทีมมาตรฐานดิจิทัล DGA บรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานที่เข้าอบรมสามารถนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และในช่วงบ่ายฝึกอบรมต่อ สำหรับการจัดทำ Data Policy เพื่อวางกรอบแนวทางการปฏิบัติการธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งคัดเลือกตัวแทนรุ่นที่ 1 เพื่อนำเสนอผลงานในวันปิดหลักสูตรต่อไป (วันที่ 24 ธันวาคม 2562) ทั้งนี้ หลักสูตร DGF มีการอบรมทั้งหมดจำนวน 5 รุ่น ซึ่งได้รับการตอบรับการเข้าอบรมจาก 24 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การประปานครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, กรมการปกครอง, สำนักข่าวกรองแห่งขาติ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, กรมที่ดิน, สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ, กรมพัฒนาที่ดิน, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กองทัพบก (กรมทหารสื่อสาร), กองทัพเรือ, กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ป้ายกำกับ : DataGovernanceFramework DGF TDGA สพร DGA