DGA ให้การต้อนรับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาศึกษาดูงานด้านการให้บริการในยุครัฐบาลดิจิทัล


5 July 2562
859

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีความยินดีที่ได้ให้การต้อนรับ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) โดยกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มาศึกษาดูงานบทบาทภารกิจของ DGA และบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

อาทิ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ (MailGoThai), มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) และความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของรัฐบาลดิจิทัลด้านอื่น ๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากอย่างขึ้น