DGA ให้การต้อนรับ อ.ส.ค. ศึกษาดูงานเรื่อง ’ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ’ เพื่อนำไปพัฒนาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


2 July 2562
481

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ให้การต้อนรับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หรือ Data Governance เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาข้อมูลและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น​

สำหรับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นกรอบการกำกับดูแลข้อมูลที่เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/2108/