สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมงาน DGA ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัลและ E-Governance


14 June 2562
1090

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมงานที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัลและ E-Governance

ในการนำไปพัฒนาด้านการปฏิรูปประเทศด้วยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ (Digital transformation) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในบริบทของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตัวแทน DGA ให้การต้อนรับพร้อมระดมขุนพลเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ การจัดบริการโรงพยาบาลด้วยระบบ Smart Hospital, การใช้เทคโนโลยีในการบริการด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI), แนวทางการพัฒนา Health Care Digitalization, Block chain in Health Care และ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2254897674579861?__tn__=-R