สพร. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล


11 June 2562
1366

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาลโดย นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เอกสารแนบ

1
2