ผู้บริหารระดับสูง 8 หน่วยงานภาครัฐ โชว์ไอเดียขับเคลื่อน Digital Transformation ในหลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล TDGA


28 May 2562
1125

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล พร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการในลักษณะ Digitization หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ จากหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมการอบรม 8 หน่วยงานได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กรมศุลกากร, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ และนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข และนางศิริพร วัยวัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ให้เกียรติร่วมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำเสนอโครงการฯ

โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และ DGA เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐให้สามารถสร้างสรรค์ไอเดียนำบริการต้นแบบที่ได้รับจากประสบการณ์การอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนาบริการได้อย่างตรงใจประชาชนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่>> https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2226032310799731?__tn__=-R-R