ประกาศใช้บังคับแล้ว !! พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562


23 May 2562
3507

    เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 23 พ.ค. 2562 เพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ นำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการทำงานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปิดเผยและโปร่งใส รวมทั้งประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้
 

    กฎหมายนี้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกองค์กร ได้แก่  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และหน่วยงานอิสระของรัฐ
 

    โดยมีสาระสำคัญที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต่างๆ ต้องดำเนินการ เช่น ดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ จัดทำข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล จัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน จัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ จัดส่งข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะมาเปิดเผยที่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ มาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการได้นั้น จะมีการประกาศต่อไป
 

    ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายฉบับนี้ประกาศออกมาแล้วย่อมเป็นประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานรัฐเองและประชาชนทั่วไปอย่างแน่นอน

ดาวน์โหลดไฟล์พ.ร.บ.ได้ที่>> www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0057.PDF