TDGA เปิดหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (DTP) ครั้งที่ 1


17 May 2562
797

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA เปิดหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP) ผู้บริหารภาครัฐระดับสูง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

โดย ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลภาครัฐ TDGA ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (DTP)”

โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับ และชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า นอกจากผู้บริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างกันแล้ว จะสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหา และการคิดเชิงออกแบบ (Problem Solving and Design Thinking) ในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์และสามารถอำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้รับบริการในยุคดิจิทัลได้ตรงความต้องการ