สพร. ร่วมกับ 20 หน่วยงานภาครัฐ ระดมความคิดจัดร่างกรอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.2562-2565


30 April 2562
596

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA​ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อระดมความคิดจัดร่างกรอบแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.2562-2565เป็นเข็มทิศนำทางให้กับหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประประเทศไทย ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

สพร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยร่วมกัน ผ่านแนวคิดการมองแนวโน้มอนาคต (Foresight) ด้วยเครื่องมือ Visioning และ Road mapping สะท้อนสถานภาพ ณ ปัจจุบันที่เป็นอยู่ ซึ่งผล ลัพธ์ที่ได้จะออกมาในรูปของแผนภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

สำหรับการจัดประชุมครั้งต่อไป ทางสพร.จะเก็บข้อมูลในส่วนของภาคธุรกิจ และประชาชน โดยจะนำข้อมูลทั้ง 3 ส่วนมารวบรวมสรุปผลและวิเคราะห์ เพื่อวางกรอบการดำเนินงานของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยให้เป็นแผนที่ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน และเป็นแนวทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลร่วมกันได้อย่างแท้จริง    

คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=2179830882086541

เอกสารแนบ

1

img_92fb1e9ecfa1e3cdcf8ab6c6b6df8bab

0 ครั้ง
2

img_6fcb30883e092db688373608f43238e6

0 ครั้ง
3

img_22ed014471a0f24c38c4252fd593d544

0 ครั้ง
4

img_43acd1dbdc4a6e9e956a58d07232890c

0 ครั้ง
5

img_524b25d0bee53c08f53507b4024d848e

0 ครั้ง
6

img_e4a244ecce44b13e238a7e925cf08e2d

0 ครั้ง
7

img_bc0b99bb129f4f741cdb3eb81eab4dae

0 ครั้ง
8

img_e1bd5ac46aaa4dabc85e85962ac77954

0 ครั้ง
9

img_d22550b5e94cdddbcb67c579aec04658

0 ครั้ง