แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการเว็บไซต์ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐเพียงช่องทางเดียว


24 April 2562
604

เรียน ผู้ใช้บริการศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ

ท่านสามารถเข้าใช้บริการศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ หรือที่ URL https://apps.go.th/ ได้เพียงช่องทางเดียว ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลแอปพลิเคชันภาครัฐจำนวน 293 แอปพลิเคชัน แบ่งเป็น 13 หมวดหมู่ ได้แก่ ความมั่นคงและกฎหมาย, การจัดหางานและการจ้างงาน, การเงิน ภาษี และธุรกิจ, งานทะเบียนที่เกี่ยวกับบุคคล, ที่ดินและที่อยู่อาศัย, สุขภาพและการสาธารณสุข, การเดินทาง ขนส่ง และคมนาคม, การศึกษาและการเรียนรู้, กีฬา สันทนาการ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว, สาธารณูปโภค และสวัสดิการรัฐ, สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน, การเกษตร การปศุสัตว์ และการประมง และหมวดอื่นๆ