60 หน่วยงานรัฐทั่วประเทศ ร่วมมือ สพร. พัฒนาแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลปี 2562 เตรียมปล่อยสำรวจจริง พ.ค. นี้


11 April 2562
738

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานระดับกรมตอบกลับ 287 หน่วยงาน จากที่ติดต่อจำนวน 319 หน่วยงาน และหน่วยงานระดับจังหวัดตอบกลับ 1,237 หน่วยงาน จากที่ติดต่อจำนวน 1,444 หน่วยงาน ผลการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรม ได้ร้อยละ 60.28 % และระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับจังหวัด ได้ร้อยละ 45.67 % (ที่มา https://www.dga.or.th/th/content/2101/13092/)

สำหรับปี พ.ศ. 2562  สพร. ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง (ร่าง) กรอบการสำรวจ และ (ร่าง) แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศด้านรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างแท้จริง สพร. จึงจัดการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็นที่ได้รับนำไปพัฒนาปรับปรุงแบบสำรวจให้สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ มีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นต่อแบบสำรวจและร่วมทดสอบระบบสำรวจออนไลน์กับ สพร. เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค จำนวน 60 หน่วยงาน ซึ่งจะเริ่มสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐจริง ช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้