รองนายกฯ วิษณุ หนุน TDGA รุกต่อเนื่องเปิดหลักสูตร e-GCEO รุ่นที่ 6 เสริมผู้นำดิจิทัลภาครัฐก้าวทันยุค Digital Disruption


29 March 2562
1481

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือสถาบัน TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เปิดหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 6 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้บริหารภาครัฐระดับสูงได้มีไอเดียการบริหารงานรูปแบบใหม่ในมุมมองที่ต่างจากเดิม โดยการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและทิศทางองค์กรเพื่อนำไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ กล่าวว่า หลักสูตร e-GCEO นี้ ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย รวมทั้งมีความเข้าใจด้านกฎหมายดิจิทัล สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับไปบูรณาการระบบงานราชการเพื่อการปฏิรูปการบริหารงานราชการในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างโปร่งใส รวดเร็ว และสัมฤทธิ์ผล เพื่อนำพาประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการอบรมในครั้งนี้ว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสมัครเข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 6 นี้ จำนวนทั้งสิ้น 27 คน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 3 เดือน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ซึ่งในหลักสูตรนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร เช่น ในเรื่องของการใช้เครื่องมือประเมินระดับความสำเร็จในการพัฒนา Digital Government ในระดับสากล การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ และการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ Data Governance, Big Data, Data Analytics และกรณีศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น หลักสูตรนี้นอกจากช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะผู้นำด้านดิจิทัลแล้ว ยังเป็นการเปิดเวทีระดมสมองให้สามารถฝึกฝนการรับมือในยุค Digital Disruption ได้อย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2132695656800064?__tn__=-R

ป้ายกำกับ : TDGA สพร DGA ทักษะดิจิทัล