ภาครัฐ หนุนทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชนผู้ใช้ข้อมูลจัดงาน “วันข้อมูลเปิดสาธารณะ” ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ด้านการนำข้อมูลเปิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


4 March 2562
894

นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานกรรมการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ประธานในพิธีเปิดงาน “วันข้อมูลเปิดสาธารณะ” กล่าวว่า รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูล เนื่องจากมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและบริการใหม่ ๆ ในการเผยแพร่สู่สังคม ดังนั้น Open and Connected Government จึงเป็นอีกแนวคิดของการดำเนินงานภาครัฐที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเปิดเผย และการเชื่อมโยงแบบบูรณาการ ให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพโดยใช้ข้อมูลภาครัฐเพื่อพัฒนาให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือที่เรียกว่า “ระบบนิเวศข้อมูล (Data ecosystem)

การเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาครัฐ ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่มีส่วนในการสร้างความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ อย่างไรก็ตามการทำงานอย่างโปร่งใสนั้นไม่ใช่เพียงแค่การเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการใช้ประโชน์จากข้อมูลภาครัฐเพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ โครงการ Data.go.th จึงกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในเรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ โดยในปัจจุบันมีชุดข้อมูลกว่า ๑,๒๒๔ ชุดข้อมูล (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “วันข้อมูลเปิดสาธารณะ” (International Open Data Day 2019) นั้นเป็นวันที่ทั่วโลกต่างสนใจในการทำกิจกรรมพร้อมกันในทุก ๆ ปี และสำหรับ สพร. ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๔ ภายใต้โครงการ “Thailand Data Innovation Awards (DIA by DGA)” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัลภาครัฐเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดชุมชนผู้ใช้ข้อมูล ในการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการนำข้อมูลภาครัฐไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านการใช้ข้อมูลหลาย ๆ โครงการจึงถือเป็นบทบาทสำคัญที่ สพร. ได้ดำเนินการผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

นอกจากนี้ สพร. ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล ได้แก่ ๑) การจัดทำมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลข้อมูล (Standard and Guideline for Data Governance)  ๒) การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ Government Open Data and Data Analytics Portal) โดยเปิดเผยข้อมูลผ่าน Data.go.th ด้วยชุดข้อมูลที่มีคุณค่า (High-Value Datasets) และการส่งเสริมให้เกิดกลไกการนำ Open Data ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรม และสร้างความตระหนักในการใช้ข้อมูล และ ๓) การจัดทำข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจตามยุทธศาสตร์ชาติ (Strategic Data of Prime Minister Office) ในการประมวลผลและนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2098515840218046?__tn__=-R

เอกสารแนบ

1

img_ec3718d9c2b0467321f636b3c867c021

0 ครั้ง
2

img_920b73fd7c6d8677c5977f4ee77bb1a1

0 ครั้ง
3

img_ee903b5d29d8aabbf0eca2e6d04c9d2f

0 ครั้ง
4

img_ae898c1daa9430148be8f7e7c0a5607c

0 ครั้ง
5

img_71b3526ec37a9f1a99414292d33b69ec

0 ครั้ง
6

img_4e38fd39850a118efb19e88ffbd848bd

0 ครั้ง
7

img_039cf917a5266ea177b4318d183e151a

0 ครั้ง
8

img_689e9c138e96b2dc55763c521fd940cd

0 ครั้ง
9

img_3a4c8c62bb812c06d8c6a16fe43cff39

0 ครั้ง
10

img_e107c8d6b06d5a3274b06c1f9c32ac28

0 ครั้ง
11

img_22ec0dd982862600f3d308e2f6269455

0 ครั้ง
12

img_f4fd3aee73d12b0b6705c03e578ca70e

0 ครั้ง
13

img_56df8e06184692a9ed38fb684a3ac57a

0 ครั้ง
14

img_f8d95db9baaa136a8e12de29aa352d26

0 ครั้ง
15

img_2333a7a9432360af2d39739889905c4b

0 ครั้ง
16

img_b5df3ec0fa67044cb6c9396e9d039446

0 ครั้ง
17

img_557502a6072227d425a4f6ccfe2126e9

0 ครั้ง
18

img_347bfb4da9d3f0ec19a3cd76a54eee90

0 ครั้ง
19

img_89ed125fb9012b7071666739cbf60a64

0 ครั้ง
20

img_b3c5cb2f3f941da6f14fd0e40935c120

0 ครั้ง
21

img_ee8729b22242544a97d283c0cb35b0a6

0 ครั้ง
22

img_d132f9bb19a385f19a8c096e21d47ecf

0 ครั้ง
23

img_95b5ab7e545c884cc9ea098c390377f6

0 ครั้ง
24

img_2fa00b13aaf1e95201a436e4fb1e14af

0 ครั้ง