TDGA จัดโครงการการพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง หัวข้อ “รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)” สำหรับกรมสุขภาพจิต


6 March 2562
908

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) จัดโครงการการพัฒนาระบบข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง หัวข้อการอบรม “รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)” สำหรับกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต โดยมี ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์ อาจารย์ชัยณรงค์ โชไชย และ ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคาชัย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ของ สพร. เข้ารับฟังและให้ข้อเสนอแนะวันนำเสนอผลงานโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมในครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2101296826606614?__tn__=-R

เอกสารแนบ

1

img_42c6e87a325e07fac7d1447917e94c4e

5 ครั้ง
2

img_53c03ab6514bef51e466ec9f86110af6

1 ครั้ง
3

img_9664ba3ba3ea4979599f5cda1fcd39cf

0 ครั้ง
4

img_741dce616301b3decf8f9c36c478852a

0 ครั้ง
5

img_89b769cbfbb0771f466f668dd86810ca

0 ครั้ง
6

img_1a2200bc678d4af5e86cd3a6643cef84

0 ครั้ง
7

img_ab8a37fe29fabc5703ff0d10ecd46701

0 ครั้ง
8

img_ebf037424590ddbd23823d7812e260fe

0 ครั้ง
9

img_ad481ff6ce988edc984bb59d1b3cee74

0 ครั้ง
10

img_69bb7a614cd1d1c3099efe0a8721b26f

0 ครั้ง
11

img_d8272c8316e981e255bc4dfe5e823ffa

0 ครั้ง
12

img_d270d2a1a1222450f598b949008dae79

1 ครั้ง
13

img_c2c80f87ec64275f9f763d5080727da9

1 ครั้ง
14

img_fd19a8bfc101e2705cbd5204e8b6318f

0 ครั้ง
15

img_16c71d061c736c34ca663f67321655da

0 ครั้ง
16

img_30e0001be3d217a179f4e6d4dfa5cf02

0 ครั้ง
17

img_96951bb2f2dd5df825431a29686c6188

0 ครั้ง
18

img_fc37470266dca1d059a821229059c771

1 ครั้ง