TDGA จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA ครั้งที่ 2/13 สำหรับการประปานครหลวง


17 มกราคม 2562
1234

อบรม EA การประปานครหลวงครั้งที่2

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA ครั้งที่ 2/13 สำหรับการประปานครหลวง เพื่อสร้างความตระหนักรู้  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 30 ปี ชั้น 2 การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่

โดยดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บรรยายในหัวข้อ ความสำคัญ และผลสำเร็จการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ต่อด้วยนายกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐด้วยการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture (EA) และปิดท้ายด้วยการฝึกปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ของ กปน. โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=2032364863499811

เอกสารแนบ