TDGA จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ


17 ธันวาคม 2561
1234

TDGA จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) หรือสถาบันทีดีจีเอ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เป็นการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของสถาบันทีดีจีเอ และพิจารณาเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1989136507822647

เอกสารแนบ