TDGA จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ


17 December 2561
624

TDGA จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) หรือสถาบันทีดีจีเอ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เป็นการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของสถาบันทีดีจีเอ และพิจารณาเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1989136507822647

เอกสารแนบ

1

img_151ea7e93d8956b17baffe72c2968acc

0 ครั้ง
2

img_40d156783fc06a788d2edd1040b9d98b

0 ครั้ง
3

img_ee1f9156ff732459526236f6880d1ddb

0 ครั้ง
4

img_ebc099538b20de82ad9a603479c770eb

0 ครั้ง
5

img_48c6f9033b6156525a28590fb837e88a

0 ครั้ง
6

img_f24cb4348de1e84822af39bffc6582f7

0 ครั้ง
7

img_e42ac4f55c880e5ac15e6c4fcd2def81

0 ครั้ง
8

img_478145e38fa72eb1d08eb2a19c849606

0 ครั้ง
9

img_cfd2e5ed4658830e02deedb177e56c8c

0 ครั้ง
10

img_a32c822a0148a9f32bc7814988c88642

0 ครั้ง
11

img_9cfac956e16d1043a6ba3bf7032d2a2e

0 ครั้ง
12

img_ffdb62d299f289a1756ebf9113b8ab60

0 ครั้ง
13

img_f7280afe4fb6d2a4877c11d13cab640c

0 ครั้ง
14

img_377ac59744fc2566a761bd517c9108e0

0 ครั้ง
15

img_4cfa9f90300632f07c12aa4c5b76fa7a

0 ครั้ง
16

img_5f17f4d05699630b48cb4389221a5873

0 ครั้ง
17

img_a43dfe546df89e6df258124c81b93b4b

0 ครั้ง
18

img_4075ce7c3d30f40bda9dad3637bd2ad4

0 ครั้ง
19

img_dc407bb274d545cc9d72409a948d315f

0 ครั้ง