TDGA จัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA" สำหรับการประปานครหลวง


6 December 2561
1808

EA สำหรับการประปานครหลวง

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สพร. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงได้มีการจัด โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA” สำหรับการประปานครหลวงขึ้น

เพื่อเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา Enterprise Architecture สำหรับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงทำให้เกิดความชัดเจนของโครงสร้างในด้านต่างๆ ให้กับองค์กร เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการนำเอาระบบสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมทุกมิติตามหลักการของธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1973545992715032

เอกสารแนบ

1

img_0fd10acbd01d47f43119b1e96051374b

0 ครั้ง
2

img_bf7460a76d48768efd35027db8037ca2

0 ครั้ง
3

img_0ac74052c8cd69389124f2412be50e50

0 ครั้ง
4

img_c04800095f788050255268cffba78f89

0 ครั้ง
5

img_bf9e86bbdf43192b05ec255c3da86713

0 ครั้ง
6

img_074d6796945caac7cde67402e222cff2

0 ครั้ง
7

img_47fb370f27d71fa193d37f1897010bef

0 ครั้ง
8

img_fffaed4803b079ba05b6cb2e320560b3

0 ครั้ง
9

img_0970a2558fdb0df9692a7629b3f0f970

0 ครั้ง
10

img_febcd2f981c4f3774d0a014f86efde15

0 ครั้ง
11

img_715d1bcd7b82ad0c4c2e623f41b1635d

0 ครั้ง
12

img_777d0c54ef37d9254f824a1812919659

0 ครั้ง
13

img_a4ec71522f5cfd131b5fcf6cd622f597

0 ครั้ง
14

img_27e79f2bb7d075bf07b715f76ef82567

0 ครั้ง
15

img_ee09a389b7f9ca7c1b2ddb0074a34540

0 ครั้ง
16

img_8845e2595a1d35187bb353c838a106a8

0 ครั้ง
17

img_037c65c16e17eb3f28e415893c5edf5b

0 ครั้ง
18

img_afe9665d8f2f4686d3dfec710a36e5c5

0 ครั้ง
19

img_82b44cf91c13975467cb9f953b0d8510

0 ครั้ง
20

img_21c769cca4500755cb5c18510ec60d56

0 ครั้ง
21

img_4919d6386bb8916e700f87708c115283

0 ครั้ง
22

img_22b26a33201bdaedf6d3d0d74c80cd22

0 ครั้ง
23

img_13c37925bdfc21d7091baa143c536f4a

0 ครั้ง
24

img_88ade8995095e515f019db7c720e60ad

0 ครั้ง
25

img_ca6d87c3eff57c92c678d9ab9d7538c5

0 ครั้ง
26

img_bdf3b85977d1317514517585a1ba8bea

0 ครั้ง
27

img_367501bde4c4dcdd65ad23efd95411c8

0 ครั้ง
28

img_0d1797a5ea529350d7fdcdc40c753139

0 ครั้ง
29

img_229dcad33c4e0102355723cf42e8008f

0 ครั้ง
30

img_ca8f83f18f908af8f4523e5ef22e9765

0 ครั้ง
31

img_31abcaf66a08cd1a714c94d328e4d412

0 ครั้ง
32

img_502ba56e4f379fde891c9bbe11d2489a

0 ครั้ง
33

img_da3db5985cd041fc89d448c46fc1465d

0 ครั้ง
34

img_bc8732864a023b6801c24160bd8c438e

0 ครั้ง
35

img_2e25fe8c1371e06fd96eeb0da059ba96

0 ครั้ง
36

img_684aa559a803148572bd580728398dbe

0 ครั้ง
37

img_6093c7c3c1f48eb85c138e88d3926148

0 ครั้ง
38

img_278b0f272fb463b5e286f79d9d8820f9

0 ครั้ง
39

img_20bbf5386401a58135d06c40a88ffd3a

0 ครั้ง
40

img_029c5880d25509a33a00bfb90a7f07e8

0 ครั้ง
41

img_70a2f9191557c8fa1b941a84b143abde

0 ครั้ง
42

img_3d7e5310bb249a58bdecfe4ab73e45eb

0 ครั้ง
43

img_aa3a3e847323017873882cade9ecdbad

0 ครั้ง
44

img_e424445dfa7c9dd96d1683abf2f0e00b

0 ครั้ง
45

img_250ffba4ed4730d3d436dc3f4a29647a

0 ครั้ง
46

img_3556f47a58ff56f7bfb69842179674fc

0 ครั้ง
47

img_8f91c6989ad11eb97fcaacaeed2fded5

0 ครั้ง
48

img_899010d511f82cc66b2d62124d0954bc

0 ครั้ง
49

img_ab7683e9d998bb762e5e3efa6adece4f

0 ครั้ง
50

img_96bbe41b2f4d29a482e2eb9daf5bf99a

0 ครั้ง
51

img_d5066dfb6c2791d86aafcb5cf51657e0

0 ครั้ง
52

img_4c4b97d5f46885530c410a78a415b8d6

0 ครั้ง