พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบติงานทั่วไป (Other)


21 พฤศจิกายน 2561
1234

TDGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล AO

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดงานนำเสนอโครงการในลักษณะ Digitization หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบติงานทั่วไป (Other) 

โดยผู้ที่สำเร็จการอบรม  จะเป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ที่รู้เท่าทันเทคโนโลยี ดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม   และจะสามารถใช้ข้อมูล ดิจิทัลที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการ ข้อเสนอทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งมี ความเข้าใจระบบข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช้ได้ อย่างสะดวก  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค แจ้งวัฒนะ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1952580061478292

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : Academic Other