รัฐเหยียบคันเร่งพร้อมติดตามความคืบหน้าเพื่อขยายผลนโยบายยกเลิกการขอสำเนาเอกสารให้เกิดขึ้นจริงทั่วประเทศ


20 November 2561
1063

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมเพื่อติดตามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน โดยเริ่มจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน จึงไม่ให้หน่วยงานขอสำเนาเอกสารราชการจากประชาชน ให้ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูล หรือถ้ายังไม่ได้เชื่อมโยงให้ประสานระหว่างหน่วยงานเพื่อขอสำเนาเอกสารกันเอง โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

จากนโยบายของรัฐบาลทางสำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พร้อมด้วย กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารมาระยะหนี่งแล้ว พบว่า มี 41 หน่วยงานที่ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านแล้ว อาทิ กรมสรรพากร กรมการกงสุล กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน  กรมบังคับคดี กรมที่ดิน กรมการปกครอง และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ดูรายชื่อหน่วยงานที่ยกเลิกเรียกสำเนาฯ ทั้งหมดได้ที่ www.dga.or.th)  แต่มีอีกหลายหน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการยกเลิกสำเนาเอกสารได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายด้านที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการให้บริการประชาชน ที่ประชุมวันนี้จึงได้สรุปแนวทางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อรองรับการยกเลิกการรับสำเนาเอกสารให้ได้ทุกหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงตามความตั้งใจของรัฐบาลต่อไป

สำหรับการประชุมเพื่อติดตามฯ ครั้งนี้ นางสาววิริยา เนตรน้อย ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กล่าวชี้แจงถึงสาระสำคัญของมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน พร้อมกันนี้ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ให้แนวทางการยกเลิกการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อขอเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึง การติดตามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารว่า หลังจากที่ได้สนับสนุนให้ส่วนราชการปักหมุดพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการทั่วประเทศพร้อมทั้งตอบแบบสำรวจความพร้อมเรื่องการยกเลิกการขอรับสำเนาเอกสารทางสำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. ได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องมือและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐสำหรับโครงการดังกล่าว และจะมีการขยายการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX) ตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมรายการเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงมากขึ้น ในอนาคต หน่วยงานภาครัฐสามารถเรียกดูและบันทึกเอกสารระหว่างหน่วยงานได้เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานการดำเนินการกับทางราชการผ่านออนไลน์ ด้านประชาชนก็สามารถดูข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและใช้บริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dga.or.th และ gdx.dga.or.th

เอกสารแนบ

1

img_8235b3090a85a9e724f9013d073ce29a

0 ครั้ง
2

img_1897967f61d6c09cdad5c361c3d64a8f

0 ครั้ง
3

img_1b8bbb0ac79250738084ac4534bb9fd5

0 ครั้ง
4

img_53f45cea2a82b51d92e86844351a48cd

0 ครั้ง
5

img_f16575761b0867a9ef4e28080e3abc66

0 ครั้ง
6

img_0ff1b142dcc41c294e0471a650a24231

0 ครั้ง
7

img_404bffe1240da1643a0431961a9c25f7

0 ครั้ง
8

img_3f5981a4e39fde7d112d163f362aa69a

0 ครั้ง
9

img_46947e61974c41c6ad837e1fc7c10b75

0 ครั้ง
10

img_0732673facdb29c68f1753362c094771

0 ครั้ง