TDGA เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2


24 ตุลาคม 2561
1234

TDGA เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data  รุ่นที่ 2

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data  สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 2  เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นที่ต้องนำมาพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ตลอดจนขั้นตอน และกระบวนการจัดทำไปจนถึงการนำไปใช้ อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมณ ห้อง X01AB ชั้น ๑๐ ศูนย์ให้บริการและความรู้ Big Data (Big Data Experience Center: BX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชมภาพเพิ่เติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1913389482064017

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : รุ่นที่ 2