สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ DGA และ หน่วยงานพันธมิตร เปิดนำร่องให้บริการศูนย์รับคำขออนุญาต อำนวยความสะดวกทำธุรกิจร้านอาหาร ร้านค้าปลีก


3 October 2561
1941

เปิดศูนย์รับคำขออนุญาต OSS

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ DGA และ หน่วยงานพันธมิตร เปิดนำร่องให้บริการของศูนย์รับคำขออนุญาต อำนวยความสะดวกประชาชน ที่มาติดต่อขออนุญาตจากภาครัฐ “ยื่นที่เดียวครบ จบทุกเรื่อง” พร้อมให้บริการใน 2 ธุรกิจ 24 งานอนุญาต

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า “ศูนย์รับคำขออนุญาต ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ออกแบบการให้บริการของศูนย์รับคำขออนุญาต ทำหน้าที่รับเรื่อง ส่งต่อไปยังหน่วยงานอนุญาตโดยเร็ว รวมทั้งกำกับและติดตามสถานะคำขอ โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวก และสร้างประสบการณ์การรับบริการที่ดี ในรูปแบบงานบริการเบ็ดเสร็จและเป็นงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน โดยเลือกงานบริการที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และมีผู้มาขอรับบริการจำนวนมาก 

การให้บริการของศูนย์รับคำขออนุญาต มีทั้งรูปแบบการยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับคำขออนุญาต และการยื่นคำขอทางออนไลน์ ผ่านระบบ Biz Portal ที่ biz.govchannel.go.th ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พัฒนาระบบนี้ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาขอรับบริการเดินทางไปติดต่อยังสถานที่ราชการน้อยที่สุด ยื่นเอกสารที่เดียว แบบฟอร์มเดียว เอกสารชุดเดียว และติดตามได้ทุกใบอนุญาต ในปัจจุบัน เปิดให้บริการสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ ขอใช้สาธารณูปโภค เปิดร้านอาหารและเปิดร้านค้าปลีก รวมทั้งหมด 24 งานอนุญาต โดยดำเนินการผ่านระบบ Biz Portal ได้เบ็ดเสร็จ จำนวน 12 งานบริการ และยื่นคำขอผ่านระบบ e-Service ของหน่วยงานอีก 12 งานบริการ ทั้งนี้ ผู้มาขอรับบริการสามารถติดต่อสอบถาม และติดตามสถานะการขออนุญาต ได้ทาง Chat Board ของระบบ Biz Portal และทาง Line @goodgov4u ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้บริการ

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และบริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ในการทดลองระบบยืนยันตัวตนแบบใหม่ในการใช้บริการ เพื่อให้การบริการภาครัฐออนไลน์เป็นมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย เป็นที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2562 ศูนย์รับคำขออนุญาตจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พร้อมขยายงานให้บริการใน 10 ธุรกิจ 39 ใบอนุญาต เช่น ร้านกาแฟ รีสอร์ทขนาดเล็ก สปา ฟิตเนส และคาร์แคร์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการจากประชาชนได้อย่างแท้จริง

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของภาครัฐ ซึ่งในส่วนนี้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสนับสนุนเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของภาครัฐในขั้นตอนต่างๆ โดยการทำให้กระบวนการภายในมีข้อมูลที่พร้อมเชื่อมโยงกันในรูปแบบดิจิทัล หรือตัวบริการเองก็ต้องเตรียมพร้อมให้เป็นบริการดิจิทัลด้วย สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการมีแพลตฟอร์มกลาง 

ซึ่งนับเป็นการพัฒนาระบบให้รองรับกระบวนการดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ นี่คือสิ่งที่ภาครัฐทุกหน่วยต้องเตรียมพร้อมเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้เข้าสู่การเป็นดิจิทัล โดยในนิยามของ Doing Business Portal ตามแนวทาง OSS 4.0 คือเมื่อมี Portal แล้ว ประชาชนต้องสามารถติดต่อทำธุรกรรมกับภาครัฐได้จุดเดียว การกรอกข้อมูลต้องเป็น e-Form หรือ Single Form ที่ประชาชนกรอกแบบฟอร์มเดียวแล้วหลังบ้านทุกหน่วยงานภาครัฐต้องเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลระหว่างกันได้ จึงต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในขณะเดียวกันการยืนยันตัวตนก็จะต้องมี Digital ID ในการยืนยันตัวตนด้วย”

รายละเอียดเพิ่มเติม ก.พ.ร. : กรุณาติดต่อ ไพลินภัทร สุทธิพันธ์ , สุปรียา กลิ่นสุวรรณ 02-356-9999 ต่อ 8890 , 8846 
รายละเอียดเพิ่มเติม DGA : กรุณาติดต่อ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ส่วนสื่อสารและส่งเสริมการตลาด 02 612 6000 ต่อ 3406

เอกสารแนบ

1

img_64865ca8e783c0e9e675a334cb46ac97

5 ครั้ง
2

img_16acdcba7b868df9a7623595cd468d4b

2 ครั้ง
3

img_113e941b109c3daf342652a75e55153a

0 ครั้ง
4

img_dce647f011a30ce424d32354402c67ec

1 ครั้ง
5

img_649000730db657b84839c3d852275b0a

0 ครั้ง
6

img_1353c293dde40c4717c004a0f00a66e1

0 ครั้ง
7

img_702b4e36e5a2ecd90ef18a569983188b

0 ครั้ง
8

img_d13b7d80a0195562d50faa779800705b

0 ครั้ง
9

img_4d7f3043774b06fa3e3507022b35ffb3

0 ครั้ง
10

img_e17a264752850e3b9b146c17c94ef368

2 ครั้ง
11

img_8fa7c27696ddf96e4c9d501c75c3e40c

1 ครั้ง
12

img_1634d0b50fda2c94b49ebc22f814adcc

1 ครั้ง
13

img_b20b2fa2b6bd6bf5a1c743cd13ddcc04

3 ครั้ง
14

img_aa3e237034ec2e2bf44b4c9965faf213

4 ครั้ง