TDGA จัดการอบรมหลักสูตร “Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็น ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series รุ่นที่ 4


26 September 2561
994

TDGA อบรมโครงการ Krungthai Digital Series 4

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็น ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series ในหัวข้อ “Digital Technology Bank of the Future : แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทต่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในอนาคตและการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย  เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ

โดยผู้เข้ารับการอบรม จะสามารถเตรียมความพร้อม ในการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างมาตรฐานของข้อมูล สร้างการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัย และขับเคลื่อนหน่วยงานให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสังคมดิจิทัลหรือสังคมไร้กระดาษอย่างแท้จริง

เอกสารแนบ

1

img_f1c588267ee2fe5d69b3271b13588006

6 ครั้ง
2

img_d04fde1400479f4c6bd07bb6121f85cb

2 ครั้ง
3

img_72de3ccd7180266bb16f93a2a4f4739d

0 ครั้ง
4

img_c2918b065cd7fb08ad349d096b59aca8

0 ครั้ง
5

img_0a00a374aed09fb2502ec05b78c132f5

0 ครั้ง
6

img_b39c1d790b521967898b6d4aaf8040bb

0 ครั้ง
7

img_557c40cc2b1a16ab584fec3c71f1ba99

0 ครั้ง
8

img_b65a16bc09e4b9d516303c8e6d5aa9d8

0 ครั้ง
9

img_e860952bdb25d20d7ba80e49b20a115d

0 ครั้ง
10

img_ad6baadf43a0272ed1129c7b82e132fe

0 ครั้ง
11

img_ed41a991a8caa9776da049269ea4af04

0 ครั้ง
12

img_1d867aa3d615d2c47ae5ae5a8b46329b

0 ครั้ง
13

img_66b46fe7bfb6b67a9122a82d3e3f1596

0 ครั้ง
14

img_486ee171cdc8eae9bcea09219511c613

0 ครั้ง
15

img_f119c660294808606dd5ce665dc04dc2

0 ครั้ง
16

img_367cd61803dcf97762eb10bdd8554597

0 ครั้ง
17

img_626f0b715eae9cedd98a9961287e380b

0 ครั้ง
18

img_44f0149c2731e9eebbd1c24f375194a9

0 ครั้ง
19

img_93d25db8725fa4bf658adcf34015209c

0 ครั้ง
20

img_b59cd47e94b9fbdf5fe54a21faf569af

0 ครั้ง
21

img_725f52145fa52607d7adfaa71f40064d

0 ครั้ง
22

img_5bd88aa21dbab60a38bb45b0761b8715

0 ครั้ง
23

img_17bf7ae12e3242688ebfe79a8876e80b

0 ครั้ง
24

img_4a7fc82beb1b8a2e28946a5c13a61d24

0 ครั้ง
25

img_798c5220d8f573c51c8da1f1f908a1d9

0 ครั้ง
26

img_4078c9436a88134db765d9e3ca35f2b2

0 ครั้ง
27

img_d075723229a175e3765417474a22aaea

0 ครั้ง
28

img_97e2a724a6612a04525de6a610c23fd0

0 ครั้ง
29

img_14d32a7b6fdcc50f0327dce4dc208a49

0 ครั้ง
30

img_e4ff7d1edfcb1fd534db4024eaecb80c

0 ครั้ง
31

img_eab3087e3220f328eae089f9bb4d7272

0 ครั้ง
32

img_7ebd8764236c8c3e959b847b8f0e2e9b

0 ครั้ง
33

img_41ff1244df7f3b08be1f1093608cb478

0 ครั้ง
34

img_cfe0964eaaac107856fab4b60becde03

0 ครั้ง
35

img_4d24abd17a29f8e819bda559ced8895a

0 ครั้ง
36

img_25fcd1282f7b822563eaa27c1c266088

0 ครั้ง
37

img_c4f4e7321002fbcfd297f417c3bcf909

0 ครั้ง
38

img_79747c8761ed0e65170ab741c8778e71

0 ครั้ง
39

img_68d128ffc7fc222c6cd7c62012385871

0 ครั้ง
40

img_e0c59ebb8429aab56ca6a7811f92e716

0 ครั้ง
41

img_52976739c168fed4b5667049a251e2bc

0 ครั้ง
42

img_c6c8317197e710cbce82ee31eddb1878

0 ครั้ง
43

img_0ca6ec7d545d6c60fe1de325f44d0b16

0 ครั้ง
44

img_4113c51632a5aafe6701c714f3dd3806

0 ครั้ง
45

img_bfc99870cda363a1b1300c4a003c4de6

0 ครั้ง
46

img_2bdd9a3d304507acf0b3d1b03a13b8c0

0 ครั้ง
47

img_9fff4567f58bc8f8f039c0b37d862152

0 ครั้ง
48

img_316361db6775f0a96c6bc1e189c777ca

0 ครั้ง
49

img_50ae7ea18bafd285cbe5f56cbedd9626

0 ครั้ง
50

img_61406607638f4b3ad7e8bd696f64612e

0 ครั้ง
51

img_aaf0ee90f8c658cdc06e8e6b3982ccf1

0 ครั้ง
52

img_5c1e85303a8fef69cc3eb03a6e3bc2a2

0 ครั้ง
53

img_eb82af9787d12160d1ec9d45a734b939

0 ครั้ง
54

img_59977a915129acc155125c89d27ce167

0 ครั้ง
55

img_81188aadb3ee2b98390ee98e1f29d8b7

0 ครั้ง
56

img_638b7af16cdcc17dbcf80d3d24eaeab1

0 ครั้ง
57

img_96d8cae69f0818f46b33efb9765e3664

0 ครั้ง
58

img_da44a5d54e1a12ef4afc9933e6c05c85

0 ครั้ง
59

img_ce36246ded91d48aaa6918c0fd49d036

0 ครั้ง
60

img_d963f5d6c2ededeeb6d0a87422973fcf

0 ครั้ง
61

img_2cb6efcd715b198f53ed3358add1501a

0 ครั้ง
62

img_72366b9e33e59b91185659b45f609dcb

0 ครั้ง
63

img_2c88799db214e9eaceed13b80f8dc7c2

0 ครั้ง
64

img_c9ade75c52372e6224d78f649555693a

0 ครั้ง
65

img_84555337d94f4d9b8a545f7438541f90

1 ครั้ง