TDGA จัดการอบรมหลักสูตร “Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็น ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series รุ่นที่ 4


26 กันยายน 2561
1234

TDGA อบรมโครงการ Krungthai Digital Series 4

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็น ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series ในหัวข้อ “Digital Technology Bank of the Future : แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทต่อเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในอนาคตและการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย  เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 32 โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ

โดยผู้เข้ารับการอบรม จะสามารถเตรียมความพร้อม ในการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างมาตรฐานของข้อมูล สร้างการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัย และขับเคลื่อนหน่วยงานให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นสังคมดิจิทัลหรือสังคมไร้กระดาษอย่างแท้จริง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1877350099001289

เอกสารแนบ