มหาดไทย หนุน ผู้ว่าฯ 4.0 จับมือ TDGA เปิดหลักสูตร ‘ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ’


25 September 2561
776

หลักสูตรผู้นำดิจิทัลภาครัฐ

รัฐบาลเร่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลบุคคลากรภาครัฐ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลผลักดันประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 ล่าสุด สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงมหาดไทย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “ผู้นำดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level)” หนุนพัฒนา Skill set ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้นำดิจิทัลภาครัฐ” กล่าวว่า พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เล็งเห็นบทบาทสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับจังหวัด สู่ Smart City ในยุคดิจิทัล และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งสอดรับกับการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ

ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงมั่นใจว่าการออกแบบหลักสูตรนี้มีความสอดรับกับแนวนโยบายดังกล่าว และก่อให้เกิดการต่อยอดและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง รวมทั้งความรู้เพิ่มเติมที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และกรณีศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทั้งหมดได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งยังได้เน้นย้ำว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นอกจากจะเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการแล้ว ยังต้องเป็นผู้นำเชิงเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาองค์กร ซึ่งปัจจุบันการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการบริหารจัดการมีความสำคัญมาก และเป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรนี้ DGA มั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์รัฐบาลในการยกระดับขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับได้อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง สำหรับหลักสูตร “ผู้นำดิจิทัลภาครัฐ” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทความสำคัญการเป็นผู้นำในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน และแนวทางการให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล และการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

เอกสารแนบ

1

img_39d06589b1dbb4e83072fe1db21aeec8

4 ครั้ง
2

img_810e11d4f50f7d28c6a5bae977730b1c

3 ครั้ง
3

img_cea81225f6c31aaf2ea2f817de144af2

2 ครั้ง
4

img_0c0c89b56bf53dcd5d1a934038e8dc0b

0 ครั้ง
5

img_603e08543dc3201d1d5da38564f8268e

3 ครั้ง
6

img_370fbbb74ea6840628ceda927195244d

4 ครั้ง
7

img_07045974489233a37a5693803baebe4c

3 ครั้ง
8

img_639b831d2fd5cbfe06aa9d02a5894ab7

3 ครั้ง
9

img_72aaee4fef6b30f0c956f1beaab27eaa

2 ครั้ง
10

img_0769e6919a1f29f5fbbe7fa63594f63e

2 ครั้ง
11

img_f11a4a94da42108650e6c79b8a744238

0 ครั้ง
12

img_59f9e240cbb1bce76ec86da9b3a1e983

1 ครั้ง
13

img_75fd8c83b7448d261688875874a2e0d0

2 ครั้ง
14

img_84903911ee5013f35a695080d5687e02

1 ครั้ง
15

img_17c8113768e28ecbefd57c7356b946ad

0 ครั้ง
16

img_549cc8cbca484301d4644c1d9a926133

0 ครั้ง
17

img_e3dc0ebb897e363f3b0fbeb8b3ab4e3c

0 ครั้ง
18

img_b0c569060ad1082ba1f1231933706ed6

1 ครั้ง
19

img_67e6fe7dd98666ce3ce21d8b635cd300

0 ครั้ง
20

img_3931ae633f1be3e93dfcd8e1139ffac8

0 ครั้ง
21

img_bdd2bb736f5a4c9daf0deb979291d7c0

0 ครั้ง
22

img_01cce886474e09164153626ea626cda5

0 ครั้ง
23

img_0ea40f985fbacd8e9fc5ae0242203a1b

1 ครั้ง
24

img_e1d9eda15cb7eae90a6ae50b3685ce48

2 ครั้ง
25

img_3a8a9ce1b989e50ad4a482fac753ab94

0 ครั้ง
26

img_11e1f8b8cabf1c07940ace6ef00190b1

1 ครั้ง
27

img_422fe6f6f894fa8754a64e2db905373b

1 ครั้ง
28

img_27925ea19b964767bd465a97abf5da2c

1 ครั้ง
29

img_d20385d3fbf813645484a35d98c457fa

1 ครั้ง
30

img_8712feb0eeabc2a1b3e35c5715d4455f

1 ครั้ง
31

img_fe65d89f454b8251c1c0a2702b5d9747

3 ครั้ง