TDGA จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ รุ่นที่ 4 หรือ Security Engineer#4


18 กันยายน 2561
1234

อบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ รุ่น 4

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ รุ่นที่ 4 หรือ Security Engineer#4” เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ ได้ตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนำไปวางแผนการป้องกันจากภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐได้รับประโยชน์ ในฐานะผู้ใช้บริการ ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

โดยเริ่มการอบรมวันที่ 18 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที จ.นนทบุรี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

เอกสารแนบ