4 บริการดิจิทัลเด่น สพร. ได้ 3 ใบรับรองมาตรฐาน ISO และเป็นองค์การมหาชนแห่งแรกที่ได้รับ มาตรฐาน ISO/IEC 22301: 2012


12 กันยายน 2561
1234

สพร รับมอบ 3 มาตรฐาน ISO

นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้รับมอบ 3 ใบรับรองมาตรฐาน โดย คุณอิศรา โล่สุวรรณ General Manager-Operation บริษัท BSI Group (Thailand) สำหรับ 4 บริการดิจิทัลเด่น คือ บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service : G-Cloud), เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN), บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) และบริการระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Government Secure Chat: G-Chat) ได้แก่

– มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems – ISMS) สำหรับบริการ G-Cloud, MailGoThai และ G-Chat

– มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2011 ระบบการบริหารจัดการบริการ (Service Management Systems – SMS) สำหรับบริการ G-Cloud, MailGoThai และ G-Chat

– มาตรฐาน ISO/IEC 22301: 2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Systems – BCMS) สำหรับบริการ GIN, G-Cloud และ MailGoThai

ทั้งนี้ สพร. เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Transform Government to The Digital Age)” ซึ่ง สพร. เป็นองค์การมหาชนแห่งแรกที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 22301: 2012

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1860742677328698

เอกสารแนบ