4 บริการดิจิทัลเด่น สพร. ได้ 3 ใบรับรองมาตรฐาน ISO และเป็นองค์การมหาชนแห่งแรกที่ได้รับ มาตรฐาน ISO/IEC 22301: 2012


12 September 2561
2756

สพร รับมอบ 3 มาตรฐาน ISO

นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้รับมอบ 3 ใบรับรองมาตรฐาน โดย คุณอิศรา โล่สุวรรณ General Manager-Operation บริษัท BSI Group (Thailand) สำหรับ 4 บริการดิจิทัลเด่น คือ บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service : G-Cloud), เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN), บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) และบริการระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Government Secure Chat: G-Chat) ได้แก่

– มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems – ISMS) สำหรับบริการ G-Cloud, MailGoThai และ G-Chat

– มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2011 ระบบการบริหารจัดการบริการ (Service Management Systems – SMS) สำหรับบริการ G-Cloud, MailGoThai และ G-Chat

– มาตรฐาน ISO/IEC 22301: 2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Systems – BCMS) สำหรับบริการ GIN, G-Cloud และ MailGoThai

ทั้งนี้ สพร. เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Transform Government to The Digital Age)” ซึ่ง สพร. เป็นองค์การมหาชนแห่งแรกที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 22301: 2012

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1860742677328698

เอกสารแนบ

1

img_0d177aa69cc12399a21117baccb0a7d4

9 ครั้ง
2

img_60041bafdde24ae6f8cb0ab929d788e0

4 ครั้ง
3

img_b0833a60fe9a1bd295b3ef0a2d1966a3

2 ครั้ง
4

img_5f3c91695732f580bbe88a305b7b59a3

1 ครั้ง
5

img_e955a357f6b37662ba6362fa7a78e2ea

1 ครั้ง
6

img_91ca567aa535a6c13dedde796319a26c

0 ครั้ง
7

img_81c9504f14789a64dd42e1061aef8095

1 ครั้ง
8

img_964148a158d0f5ab7a950c47f3a5aa10

1 ครั้ง
9

img_e8008716fdee3dbc28090e1a5ed81301

0 ครั้ง
10

img_b28f7cc4259c1e48f27d756ba67e3e38

1 ครั้ง
11

img_75258ba4b93c52cb30ee6da8de299132

0 ครั้ง
12

img_a961ea3f85b19beaa0e096f942c31994

0 ครั้ง
13

img_2d4bf071d2d06cce4943c6a586f011e6

0 ครั้ง
14

img_51471ea345f031388e5ffd793cf1c95d

0 ครั้ง
15

img_31fbf4d49f0deb628e8c77a2edaee1bc

0 ครั้ง
16

img_9181e3baf9334152e263382afcc6c0d4

0 ครั้ง
17

img_c758d96550b6e2405762234de826e0c4

0 ครั้ง
18

img_7fa08a91b8dae8f9baa285611301e33d

2 ครั้ง
19

img_5c82fd69d7316341d45e7ff6b7ef1129

1 ครั้ง
20

img_c18b63d157fe422734f9e5ae2e5d62a4

1 ครั้ง
21

img_09184d17f4406e445d36b84f8d21f17e

2 ครั้ง
22

img_3ecba6e21fa195a2b30d6a42778a1f33

3 ครั้ง