DGA (สพร.) ให้การต้อนรับคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการทำงานและบริการประชาชน


15 August 2561
662

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA โดยคุณชัชวาล ชิดชัยมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนสพร. ต้อนรับคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อ Change your mindset for success ประจำปี 2561 โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการทำงานและบริการประชาชน ให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานฯ เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1601 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ รางน้ำ 

เอกสารแนบ

1

img_cf3d5b3dcb0c7c75b626e50d02035769

2 ครั้ง
2

img_57867a43b9ff9746d60ac1942689c4be

0 ครั้ง
3

img_0a932f2ef59a2a3193cbb77ded03e6d6

0 ครั้ง
4

img_39a9c5a10a96a02f8148205e340b1c28

0 ครั้ง
5

img_66ff5036e3ab1523bb7b6e9ffa312be4

0 ครั้ง
6

img_11dbf1279f41434d76b44dfabe87fc74

0 ครั้ง
7

img_3b0af349ff2556d0a56f6ff21bd2c606

0 ครั้ง