DGA (สพร.) สร้างนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) รุ่นที่ 6 เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ


14 August 2561
1509

อบรม DATA Scientist รุ่น 6

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้จัดพิธีจบหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” รุ่นที่ 6 อย่างเป็นทางการให้กับผู้เข้ารับการอบรมประจำปีนี้ 

โดยผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฯ จะเป็นกำลังสำคัญในการกลับไปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานในวันถัดไปหรือการสั่งการได้ถูกต้อง แม่นยำ สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว 

เอกสารแนบ

1

img_cc08e7b0e8a4debbaf9ac346e0c87414

1 ครั้ง
2

img_e04f1faf81692e3cf0de97b532070c51

0 ครั้ง
3

img_a81008f466fdb23b2820b85a2073437a

0 ครั้ง
4

img_47b990126d4803f8f9a1e4a9b3be7fa1

0 ครั้ง
5

img_c4f57101087b467433f9ccc5f1bcdeca

0 ครั้ง
6

img_a20d74326bef6dad79a3e35a860d19f1

0 ครั้ง
7

img_7ec9a79d83ed81b43a8d86ad4b230a31

0 ครั้ง
8

img_ed7bfd3d35a3cd91fbff9bbacfddd26b

0 ครั้ง
9

img_08fda3b460aed5ff04a3efbbacdc58e8

0 ครั้ง
10

img_4a6e80ff9bba428b68ffcf8aa7d4828b

0 ครั้ง
11

img_90cf625186482c32bf8a629255b05f6c

0 ครั้ง
12

img_809e87141c35117b7c2f905ab31a49ed

0 ครั้ง
13

img_08523fc8a73be271a73dcebf326168b8

0 ครั้ง
14

img_0aa81cb12af68a221d1bbee404162d71

0 ครั้ง
15

img_ab533964380109770591eef5b26c2935

0 ครั้ง
16

img_0bbb51bf67b0ba7ab44a8ade38eae16f

0 ครั้ง
17

img_87e4322ef2ee4512d69f217a997e1b00

0 ครั้ง
18

img_d2ea8bb80f2150293c17a7bfb31bbe81

0 ครั้ง
19

img_909613a2feac17274637895761709825

0 ครั้ง
20

img_e75820c0e4636b6ed1836146ebf16ae2

0 ครั้ง
21

img_b2503fd76e9eb198347c116317eaeef7

0 ครั้ง
22

img_128aff0f375b09376e8446818fb19f52

0 ครั้ง
23

img_afceac1fcacfb38977fa2b850de07556

0 ครั้ง
24

img_9bdb7fa8c676c5f887ad8115343a9e03

0 ครั้ง
25

img_e8fe6e59834a05c5e26271f2068b0c07

0 ครั้ง
26

img_373a70df302b96946ae6e165c16849ff

0 ครั้ง
27

img_7e835b2d592623358ea4a1da19388e8e

0 ครั้ง
28

img_a075897a7cfa1ebacef079dd374bdc1c

0 ครั้ง
29

img_d69c3ce9df00a79718517b6805c5852e

0 ครั้ง
30

img_519399870b56e2bb1aee50aa1c4f0bd7

0 ครั้ง
31

img_9904a99ddc0e03873912ed9324a17774

0 ครั้ง
32

img_c3141201480b12d17c3b6e4679da848a

0 ครั้ง
33

img_88ebb4792e3ab58a76c1ebf7cc8dcfa2

0 ครั้ง
34

img_b0df0b40a65300cab835cdfa9f285006

0 ครั้ง
35

img_30c7c9f22dd6d48597be58c0ddaeb8fc

0 ครั้ง
36

img_12dc97798f2c864c5478b194a57c9d42

0 ครั้ง
37

img_0495173a61fd9b87b0dafb4c592f4058

0 ครั้ง
38

img_08d8db8542372458d1b635a0d04a3fc3

0 ครั้ง
39

img_28ffcf3601759f7fb2c5fd2dd918f062

0 ครั้ง
40

img_4ef47e9daaf89441c7cdfb0e06b35997

0 ครั้ง
41

img_29d112ab03ddc434e49afb9fa32978d6

0 ครั้ง
42

img_054301966c68c34ddf66047cef2172c5

0 ครั้ง
43

img_54c0f644c8c4bc30930096d689ad7244

0 ครั้ง
44

img_0bab3f706f7b36fa6815cf116cb63ad1

0 ครั้ง
45

img_536b5c3a87caefbb9f9a9012462086bd

0 ครั้ง
46

img_5a2152ecc5b659498c273b3e618ebc42

0 ครั้ง
47

img_cd53e946d868cb710c389777c30e0afb

0 ครั้ง
48

img_88208d1a91c5839934a7b4cede90772e

0 ครั้ง
49

img_458460f9d107ca92d58b6da9b733a002

0 ครั้ง
50

img_0ddf38c0a1c60a4d0d9694f1ee9f6110

0 ครั้ง
51

img_e3de4d6f87ef3abce9cc4821d904c898

0 ครั้ง
52

img_31d569dd83180a2b6802edcfd0293e86

0 ครั้ง
53

img_87a9a3097145f2f1bb809c7dbcd64036

0 ครั้ง
54

img_09ea74924e12717227aa35b0cd2dfc94

0 ครั้ง
55

img_695f26053dc06472ca45fc32ab98dd42

0 ครั้ง
56

img_c73a7961d185cc7500bc06da2b6332a6

0 ครั้ง
57

img_83a98dccc13fec576289c9b636f78f67

0 ครั้ง
58

img_c2b395f02566dd74c891108f238bdb59

0 ครั้ง
59

img_de76cf52cb20ab50c26b13c37acd4ab0

0 ครั้ง
60

img_cee98036d712a6878b4a38b11cfb69df

0 ครั้ง
61

img_66891369e72074173430285da8e74080

0 ครั้ง
62

img_0cffaad11cecae17659d22e1516e6e65

0 ครั้ง
63

img_0a11739e933ec7300bc54ff1cb3806cd

0 ครั้ง
64

img_8962a40c0a082c4d5b180190a8733e29

0 ครั้ง
65

img_4c70766e739911b8eb1de0f4a68a40c4

0 ครั้ง
66

img_95ace0dff4134b5c7429984526e405dd

0 ครั้ง
67

img_cb4dff02d779f3018e83753149b64e21

0 ครั้ง
68

img_0e0dc1191e1667253c0c8af8f9ccbeae

0 ครั้ง
69

img_dbd9cc247ed826c7b44d3a518bda00a5

0 ครั้ง
70

img_71ca987324b609f13dc723770c5b2d8f

0 ครั้ง
71

img_8a7d389b781ae694158ffb1c22a72e10

0 ครั้ง
72

img_a39482e3c73b207fc927077ceabaaf4a

0 ครั้ง
73

img_2d1cb01d14df79e4994aa48bc6bfaa98

0 ครั้ง
74

img_71d948bcdd43dec395bc99cfc007ae95

0 ครั้ง
75

img_c40a1866c3a2237fb21155f98e1b48a5

0 ครั้ง
76

img_f924b6887f1b2856d376465d4039ad37

0 ครั้ง
77

img_df3913d3eb5a43efa4f3489a5b9bc614

0 ครั้ง
78

img_05512a65c967b48795d62f44be50bed7

0 ครั้ง
79

img_8e93cbad47dc4d199a914407781dd327

0 ครั้ง
80

img_13765a98d4654034fee619e5161d8b47

0 ครั้ง
81

img_e8564ce3f50104682be58464203dcc9b

0 ครั้ง
82

img_4f4bdaf0ab041601fbc7bbe1ca412948

0 ครั้ง
83

img_79036cbf10a5fcf2351e12f63df4c6a7

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : TDGA สพร DGA Data Scientist รุ่นที่ 6