DGA (สพร.) สร้างนักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) รุ่นที่ 6 เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ


14 สิงหาคม 2561
1234

อบรม DATA Scientist รุ่น 6

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) หรือ TDGA ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ได้จัดพิธีจบหลักสูตร “นักวิทยาการข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist)” รุ่นที่ 6 อย่างเป็นทางการให้กับผู้เข้ารับการอบรมประจำปีนี้ 

โดยผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฯ จะเป็นกำลังสำคัญในการกลับไปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานในวันถัดไปหรือการสั่งการได้ถูกต้อง แม่นยำ สามารถดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1820082968061336

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : TDGA สพร DGA Data Scientist รุ่นที่ 6