DGA (สพร.) จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework Introduction) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแลข้อมูล รุ่นที่ 2


7 สิงหาคม 2561
1300

อบรม data governance รุ่น 2

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework Introduction) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล

เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลนั้นถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรสู่การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงผลักดัน ดำเนินการ และติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถกำหนดแนวทางในการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงานได้

โดยการอบรมกำหนดจัดทั้งหมด 10 รุ่น โดยในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เป็นการเริ่มการอบรมในรุ่นที่ 2 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย: ผู้บริหาร ผู้ที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร ผู้ที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กร ได้แก่ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Chief Information officer: CIO) ผู้อำนวยการสำนัก/ฝ่าย เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมในกิจกรรมดังกล่าว 

โดยทาง DGA มีคุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมพร้อมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  และคุณอัญชลี โพธิ์อ่อน ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กร เป็นวิทยากรบรรยายในงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ซอยรางน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1807293712673595

เอกสารแนบ

1

img_2930f48a8256cc9a3964f1427468dd24

1 ครั้ง
2

img_cc241caf73a9d186de60abb1ae0254fb

0 ครั้ง
3

img_8395422d170695c8c565f1d4315b5940

0 ครั้ง
4

img_b1f00ffdee658ecc89915fad9043871d

0 ครั้ง
5

img_83aa9e8eecd3898f912c5e9fb2598311

0 ครั้ง
6

img_8288784f59509bc3dcc7eda6a26d3429

0 ครั้ง
7

img_50b603c74dd3cfd1f824192947ced6f2

0 ครั้ง
8

img_ce0d38dd22efbd783e27df8aa615f107

0 ครั้ง
9

img_c45268f8d2d124dcac826db30b6eca2c

0 ครั้ง
10

img_3376fcd1f5d6259b6a5f6648714cf7fe

0 ครั้ง
11

img_8fec89669f80c92f40f8911e203bd16e

0 ครั้ง
12

img_cfeb2585b99f5a4dbc73e42fe25bdaf6

0 ครั้ง